Shoftim

Return To: Sefer Devarim

Speaker Filter Box:
Haftara Parshas Shoftim Rabbi Yitzchak Breitowitz 55 min
Haftorah Parashas Shoftim Rabbi Yitzchak Breitowitz 55 min
Parshas Shoftim Rabbi Yitzchak Breitowitz 51 min
Parshas Shoftim Part 2 Rabbi Yitzchak Breitowitz 55 min
Parshas Softim Rabbi Yitzchak Breitowitz 35 min
05 Haftorah For Parshas Shofetim Rabbi Chaim Fessel 6 min
Leining For Parshas Shoftim 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Shoftim 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Shoftim 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Shoftim 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Shoftim 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 6 min
Leining For Parshas Shoftim 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 4 min
Leining For Parshas Shoftim 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Shoftim - Protective Exposure Rabbi Yechezkel Freundlich 3 min
Shoftim: When Right Really Is Left Rabbi Yechezkel Freundlich 49 min
Shoftim 5763 Rabbi Menashe Goldberger 38 min
Shoftim 5766 Rabbi Menashe Goldberger 24 min
Shoftim 5768 Torah Study - The only source for Emes Rabbi Menashe Goldberger 45 min
Shoftim 5771 Daas Torah from Rav Yaakov Weinberg Rabbi Menashe Goldberger 49 min
Shoftim (01) Judges and Enforcers 11-13-22 Rabbi Doniel Pransky 52 min
Shoftim (02) Avoda Zara - Zaken Mamrei (Rebellious Elder) 11-20-22 Rabbi Doniel Pransky 53 min
Shoftim (03) All About Kings 11-27-22 Rabbi Doniel Pransky 50 min
Haftarah, Parshas Shoftim, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Rabbi Reisman- Parshas Shoftim- Excellence vs. Expedience- 8/29/2014 Rabbi Yisroel Reisman 34 min
Shoftim 5772 Rabbi Yisroel Reisman 17 min