Sefer Devarim

Return To: Chumash

Devarim
Va'eschanan
Eikev
Re'eh
Shoftim
Ki Setzei
Ki Savo
Nitzavim
Vayelech
Haazinu
Vezos HaBracha
Speaker Filter Box:
Shoftim 5769 Rabbi Mordechai Sitorsky 44 min
Shoftim 5770 Rabbi Mordechai Sitorsky 35 min
Vaeschanan 5769 Rabbi Mordechai Sitorsky 44 min
Vaeschanan 5771 Rabbi Mordechai Sitorsky 42 min
Vaeschanan 5772 Rabbi Mordechai Sitorsky 47 min
Haftara Devarim - Third of the 3 Weeks 07-20-15 Rabbi Reuven Stein 40 min
Haftara Devarim - Third of the 3 Weeks 08-08-16 Rabbi Reuven Stein 42 min
Haftara Eikev 08-22-16 Rabbi Reuven Stein 37 min
Haftara Haazinu 10-10-16 Rabbi Reuven Stein 42 min
Haftara Ki Savo Rabbi Reuven Stein 37 min
Haftara Ki Savo 09-19-16 Rabbi Reuven Stein 34 min
Haftara Ki Teitzei 08-24-15 Rabbi Reuven Stein 34 min
Haftara Ki Teitzei 09-12-16 Rabbi Reuven Stein 25 min
Haftara Netzavim 09-26-16 Rabbi Reuven Stein 36 min
Haftara Re'eh 08-14-17 Rabbi Reuven Stein 25 min
Haftara Shoftim 08-17-15 Rabbi Reuven Stein 40 min
Haftara Va'eschanan - Shabbos Nachamu 07-31-17 Rabbi Reuven Stein 35 min
Haftara Vaeschanan - Shabbos Nachamu 07-27-15 Rabbi Reuven Stein 41 min
Haftara Vaeschanan - Shabbos Nachamu 08-15-16 Rabbi Reuven Stein 28 min
Shoftim Cutting Fruit Trees Rabbi Yosef Tendler 18 min
Devarim Tisha bAv Parsha Series 1 Tape 93 Rabbi Dov Ber Weisman 83 min
Devarim Tisha Bav Parsha Series 2 Tape 142 Rabbi Dov Ber Weisman 59 min
Eikev Parsha Series 2 Tape 144 Rabbi Dov Ber Weisman 60 min
Eikev Parsha Series 3 Tape 244 Rabbi Dov Ber Weisman 60 min
Haazinu Parsha Series 2 Tape 150 Rabbi Dov Ber Weisman 61 min