Sefer Devarim

Return To: Chumash

Devarim
Va'eschanan
Eikev
Re'eh
Shoftim
Ki Setzei
Ki Savo
Nitzavim
Vayelech
Haazinu
Vezos HaBracha
Speaker Filter Box:
Leining For Parshas Ki Savo 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 7 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 7 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 6 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 6 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Nitzavim Vayeilech 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Reeh 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Reeh 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 6 min
Leining For Parshas Reeh 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 7 min