Sefer Devarim

Return To: Chumash

Devarim
Va'eschanan
Eikev
Re'eh
Shoftim
Ki Setzei
Ki Savo
Nitzavim
Vayelech
Haazinu
Vezos HaBracha
Speaker Filter Box:
Sefer Devorim - Parshas Ki Savo 9-21-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 93 min
Sefer Devorim - Parshas Re'ay 5-6-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 124 min
Sefer Devorim 1-28-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 61 min
Sefer Devorim 1-28-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 78 min
Sefer Devorim 11-17-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 56 min
Sefer Devorim 11-5-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 125 min
Sefer Devorim 2-14-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 115 min
Sefer Devorim 2-2-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 125 min
Sefer Devorim 4-1-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 124 min
Sefer Devorim 6-2-99 Rabbi Yitzchak Breitowitz 68 min
Sefer Devorim 9-14-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 34 min
Sefer Devorim 9-17-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 100 min
Sefer Devorim 9-24-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 125 min
Devarim 11-28-11 Rabbi Emanuel Feldman 34 min
01 Haftorah For Parshas Devarim - Shabbos Chazon Rabbi Chaim Fessel 7 min
02 Haftorah For Parshas Vaeschanan - Shabbos Nachamu Rabbi Chaim Fessel 6 min
03 Haftorah For Parshas Eikev Rabbi Chaim Fessel 8 min
04 Haftorah For Parshas Reeh Rabbi Chaim Fessel 3 min
05 Haftorah For Parshas Shofetim Rabbi Chaim Fessel 6 min
06 Haftorah For Parshas Ki Seitzei Rabbi Chaim Fessel 2 min
07 Haftorah For Parshas Ki Savo Rabbi Chaim Fessel 6 min
08 Haftorah For Parshas Nitzavim - Vayeilech Rabbi Chaim Fessel 6 min
09 Haftorah For Parshas Haazinu Rabbi Chaim Fessel 8 min
Leining For Parshas Devarim 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Devarim 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min