Sefer Devarim

Return To: Chumash

Devarim
Va'eschanan
Eikev
Re'eh
Shoftim
Ki Setzei
Ki Savo
Nitzavim
Vayelech
Haazinu
Vezos HaBracha
Speaker Filter Box:
Leining For Parshas Devarim 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 4 min
Leining For Parshas Devarim 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Devarim 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 7 min
Leining For Parshas Devarim 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Devarim 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Eikev 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 7 min
Leining For Parshas Eikev 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Eikev 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 9 min
Leining For Parshas Eikev 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Eikev 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Eikev 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Eikev 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Haazinu 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Haazinu 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Haazinu 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Haazinu 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Haazinu 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Haazinu 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 0 min
Leining For Parshas Haazinu 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Ki Savo 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Ki Savo 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Ki Savo 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Ki Savo 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Ki Savo 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 4 min
Leining For Parshas Ki Savo 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 17 min