Sefer Devarim

Return To: Chumash

Devarim
Va'eschanan
Eikev
Re'eh
Shoftim
Ki Setzei
Ki Savo
Nitzavim
Vayelech
Haazinu
Vezos HaBracha
Speaker Filter Box:
Leining For Parshas Reeh 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Reeh 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Reeh 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Reeh 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 6 min
Leining For Parshas Shoftim 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Shoftim 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Shoftim 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Shoftim 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Shoftim 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 6 min
Leining For Parshas Shoftim 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 4 min
Leining For Parshas Shoftim 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Vaeschanan 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Vaeschanan 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 11 min
Leining For Parshas Vaeschanan 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Vaeschanan 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Vaeschanan 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Vaeschanan 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Vaeschanan 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Vayeishev 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Devarim 5767 Rabbi Yechezkel Freundlich 49 min
Eikev Rabbi Yechezkel Freundlich 47 min
Eikev After the Lollipop Rabbi Yechezkel Freundlich 2 min
Haazinu Rabbi Yechezkel Freundlich 39 min
Haazinu 5769 Rabbi Yechezkel Freundlich 38 min
Haazinu 5770 Rabbi Yechezkel Freundlich 43 min